ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យសុខាភិបាល